Myrstugubergets Friskola erbjuder skolgång från förskoleklass upp till åk 5. Intag av elever görs till förskoleklass och därefter fyller vi på elevantalet i klasserna om plats finns.

Om Myrstugubergets Friskola

Myrstugubergets Friskola arbetar med alla skolans ämnen från åk 1 inklusive engelska och slöjd från åk 1. Undervisning sker årskursvis med i samarbete med andra klasser. Fadderverksamhet mellan äldre och yngre elever stärker tryggheten mellan eleverna och intresse för varandra. Temaarbete sker i alla klasser parallellt i skolans fritidshem. Idrottsundervisningen är i Rackethallens lokaler på Brunna fältet och simning som del i idrotten sker i Fittja simhall. Trygghet och arbetsro präglar grunden under alla lektioner.

Skolplikt

Skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sex. Skolplikten upphör för de allra flesta efter det tionde skolåret. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

– Information från Skolverket

Utsiktsbild över Albysjön från Myrstugubergets Friskola i Masmo
Målningar över Myrstugubergets Friskola, målade av talangfulla och kreativa elever på skolan

Du som elev

På Myrstugubergets Friskola får du som elev en positiv och lugn studiemiljö med god ordning. Skolans personal är engagerade och professionella i sina yrkesroller. Vi arbetar med att skapa goda relationer med alla elever för att alla ska trivas och uppnå goda resultat. Vi strävar efter att elever, vårdnadshavare och personal är engagerade och med att ”Duka bordet tillsammans”. Med det menar vi att vara delaktig i områden som skolutveckling, arbetsmiljö, lokaler, maten med mera.

Myrstugubergets Friskola är en skola där alla elever syns och där vi tar tag i det som händer.

Du som vårdnadshavare

Ditt deltagande är viktigt för att vår skola ska utvecklas. Vi värdesätter våra vårdnadshavares åsikter och ser att du är deltar på de enkäter som Ni bjuds in till att delta i. Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare är med på föräldramöten, utvecklingssamtal och andra möten vi behöver ha omkring ditt barn.

Klasslärarna skickar veckovis ut information till vårdnadshavarna om veckans särskilda aktiviteter och läxor.

Modermålsundervisning

Myrstugubergets Friskola samarbetar med Huddinge kommun där modersmålsundervisning erbjuds till elever som har ett annat modersmål än svenska. Vårdnadshavaren ansöker om modersmål för sitt barn via skolan.

Här är några viktiga punkter om modersmålsundervisning:

1. Vem kan få modersmålsundervisning?

  • Elever som talar ett annat språk än svenska hemma, är adopterade eller talar något av minoritetsspråken kan få läsa modersmål.
  • Modersmål kan läsas från förskoleklass till och med gymnasiet.

2. Regler för att få läsa modersmål

  • Eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket och tala det hemma varje dag.
  • En elev kan bara få undervisning i ett modersmål (med undantag för vissa minoritetsspråk).
  • För minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) gäller inte kravet på minst fem elever.
  • Undervisningen i modersmål hålls en gång i veckan efter skoldagens slut.
Tre barn som fyller i varsin ordfläta om Alfred Nobel.

Skolmaten på Myrstuguskolan

Sandborgen levererar skolmaten till elever och personal. Skolans köksbiträden iordningsställer och serverar mellanmål till alla barn på fritids.

Vår elevhälsa

Elevhälsoteamet har till uppgift att följa elevernas psykiska och fysiska utveckling och verka för sunda levnadsvanor.

Skolhälsan AB bistår skolan med skolsköterska och läkare. Skolan har anställd kurator, speciallärare och specialpedagog. Samarbete sker även med psykolog.

Ansök till vår skola

Vi har intag av 25 elever till förskoleklassen i augusti varje år och övriga klasser fylls på med elever i mån av plats. För att ansöka om en plats i vår skola fyller du i ansökningsformuläret på Schoolsoft. Läs mer om ansöknings- och antagningsprocessen via knappen nedan.