Myrstugubergets Friskola är Huddinges äldsta friskola och har varit verksam sedan år 1994. Att ”Möta dagens och skapa morgondagens samhälle” är ledord och det gör man till stor del genom att ha engagerad personal som möter upp eleverna där de är under skol- och fritidsverksamheten.

Trygghet och arbetsro är inte bara viktigt för inlärning, utan en förutsättning för att skolan ska nå fram till alla barn. Då menar vi alla barn – från de högpresterande till de som ligger i mitten och de som behöver extra stöd och hjälp.

Vår skola, som vill väcka intresse för både de teoretiska och praktiska ämnena, har ett litet format och ett lugn som verkar sitta i väggarna. Här arbetar vi aktivt för att barnen ska ha en god självkänsla och ta hand om varandra. Att visa hänsyn handlar om att bry sig om varandra, växter, djur, material och lokalerna

I vår skola får elever och personal vara med och påverka verksamheten. Vi jämför det med att ”Duka bordet tillsammans” då det alltid finns något att tillföra eller vara med och utveckla. Eleverna har elevinflytande i undervisningen, klassråd, skolråd, är delaktiga i skyddsronder/brandronder, är delaktiga i utvecklande av arbetsmiljön och maten mm.

Vi bygger en trygghet med elever och personal där vi också inkluderar vårdnadshavarna att vara engagerade i sina barns skolgång.

Tillsammans skapar vi Trygghet och arbetsro!

En del av Atvexa och Metapontum

Myrstugubergets Friskola fungerar som fristående enhet och samarbetar med grundskolan Metapontum sedan år 2022. Sedan år 2022 är vi också en del av Atvexa AB, skolans huvudman. Tryck här för att läsa mer om vårt samarbete med Atvexa och Metapontum.

Målning av Myrstugubergets Friskola, målad av Marja Berglund 1998

Målning av Myrstugubergets Friskola – Marja Berglund, 1998

Målning av Myrstugubergets Friskola, målad av Marja Berglund 1998

Målning av Myrstugubergets Friskola – Marja Berglund, 1998

Vår vision och värdegrund

Myrstugubergets Friskolas vision är
”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”.

Vår värdegrund innebär att skapa trygghet och arbetsro och visa hänsyn. Vi har tre förhållningssätt i alla klassrum och under alla lektioner:

  • Räcker upp handen när du vill säga något.

  • Rör dig lugnt i klassrummet.

  • Lyssnar på dina kamrater och pedagoger.

Förhållningssätt och lärandeklimat

Trygghet och arbetsro är viktigt för att inlärning ska kunna ske. På skolan har man under året arbetat med temat HTH – Harmoni, Trygghet och Hänsyn. Fokus med temat har varit trygghet och arbetsro och arbete kring detta har skett i alla grupper både i skola och på fritids. Kurator har haft trygghetssamtal för att få en övergripande bild över hur elevernas känsla av trygghet är på skolan.

Det är viktigt att klimatet i en klass är tillåtande och inte tillrättavisande. En elev ska inte känna sig utpekad. I klassrummen arbetar man upp ett klimat där det är tillåtet att göra fel och att alla känner att de kan lyckas. Det är viktigt att uppmärksamma eleverna på att alla är olika och man ligger på olika nivåer och att föra diskussioner kring detta i klasserna. Arbetsro arbetar man aktivt med i samtliga klasser. På skolan har man tre grundregler som är samma för alla klasser och dessa regler finns uppsatta i samtliga lokaler. Reglerna är: räcka upp handen, lyssna när någon pratar och röra dig tyst i klassrummet.

vår historia

Huddinges äldsta friskola

Efter ett initiativtagande från boende föräldrar i närområdet startade Myrstugubergets Friskola 1994. Första årskullen bestod av 15 elever. Idag, 30 år senare, är vi Huddinge kommuns äldsta friskola och tar emot omkring 125 elever med undervisning fårn förskoleklass till årskurs 5.