Elevhälsa är en central och viktig del av skolans ansvar gentemot elevernas välbefinnande och utveckling. Det innefattar ett brett spektrum av åtgärder och insatser som syftar till att främja både fysisk och psykologisk hälsa hos eleverna.

Elevhälsans uppdrag

På en grundläggande nivå handlar elevhälsa om att skapa en trygg och positiv miljö där eleverna känner sig välkomna och respekterade. Det handlar också om att främja en hälsosam livsstil genom att erbjuda näringsriktig mat i skolmatsalen, möjligheter till fysisk aktivitet och tillgång till elevhälsans medicinska insatser.

Elevhälsan ska också stödja elevernas emotionella välbefinnande. Skolan ska vara en plats där eleverna känner sig trygga att uttrycka sina känslor och där det finns resurser och stöd för dem som behöver det. Elevhälsa innebär också att arbeta förebyggande för att motverka mobbning och diskriminering. Genom att främja respekt, empati och förståelse för olikheter kan skolan skapa en inkluderande miljö där alla elever känner sig accepterade och värdefulla.

En grupp barn tittar in i kameran och ler stort.

Mångsidiga resurser för elevens välmående

För att lyckas med elevhälsa krävs det ett nära samarbete mellan skolledning, lärare, skolkuratorer, skolsköterskor och andra professionella inom skolan. Det handlar om att se varje elev som en individ med unika behov och att arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för deras lärande och utveckling.

Hos oss på Myrstugubergets Friskola arbetar vi med Skolhälsan AB för de medicinska insatserna, d v s skolsköterska och skolläkare. Skolan har också en kurator som är på plats ca 1-2 dagar i veckan. Skolan har också tillgång till SYV och skolpsykolog när dessa behov finns. På skolan arbetar både speciallärare och specialpedagog.

Elevhälsoteamet

Rektor

Ansvarar för elevhälsan och beslut.

Speciallärare och specialpedagog

Handleda PU, ÅP. Kartlägga/handleda elever och personal, utredningar.

Kurator

Psykosocialt, förebygga här och nu, undaröja hinder för kunskapsinlärning, samtal med barn, kontakt med föräldrar, kontakt med mydighet, arbeta med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolsköterska

Följa hälsovårdens plan på skolan, undanröja hinder för kunskapsinlärning, remisser, journalarbeten.

Skolpsykolog

För kontakt med Skolpsykolog kontakta rektor Kicki.